CAS

Objectius

Aquests estudis permeten a les persones que el superen l’accés directe als cicles formatius de formació professional inicial de grau superior.

Duració

Té una durada de 700 h

Perfil dels estudiants

Poden accedir a aquests estudis aquelles persones que disposin d’una titulació de Tècnic/a d’un cicle de grau mitjà de formació professional inicial, d’arts plàstiques i disseny o d’ensenyaments esportius i vulguin accedir als ensenyaments de cicles formatius de grau superior per l’obtenció de la titulació de tècnic/a superior.

Accés

Per accedir a aquest curs cal tenir el títol de tècnic o tècnica d’un Cicle Formatiu de Grau Mitjà.

Continuïtat

La superació d’aquest curs comporta l’accés directe a qualsevol cicle de grau superior de formació professional d’acord amb l’opció cursada.

Contingut

El curs s’organitza en dues parts, la comuna i la específica. La part específica té 4 opcions: cientificotecnològica (CT), humanística i social (HS), artística (AR) i esportiva (EE).

Les matèries del curs amb la seva distribució horària setmanal són:

Opcions
Hores/setmana CT HS AR EE
Matèries de la part comuna
Llengua catalana 3 X X X X
Llengua castellana 3 X X X X
Llengua anglesa 5 X X X X
Total hores part comuna
11
Matèries de la part específica
(l’alumnat en cursarà dues)
Matemàtiques (1) 4 X X X X
Química- Biologia (2)  / Economia d’empresa (3) 4 X X
Tutoria 1 X X X X
Total hores part específica
9
Total hores del curs 20

(1)       Matèria obligatòria per a totes les opcions

(2)       Matèria vàlida per a l’opció CT (cientificotecnològica) i EE (esportiva)

(3)       Matèria vàlida per a l’opció HS (humanística i social)