NOFC

NOFC (Normes d’organització i funcionament de l’escola)

L’objectiu d’aquest document és aconseguir un clima de treball i convivència idoni, basat en la coresponsabilitat de tots els estaments de l’Escola.

Això és possible quan cada un de nosaltres, a més d’exercir els nostres drets, complim amb els nostres deures. En aquest marc de coresponsabilitat cal tenir present l’adequació entre drets i deures.

Tot dret col·lectiu o personal implica alguna obligació; és impensable, doncs, una comunitat on sols existeixin drets, i és en el just equilibri d’ambdós quan aquest clima de treball i convivència serà possible i eficaç.

La missió de l’escola és educar els ciutadans del futur. Volem cercar i promoure la formació integral i plural. Volem educar-los i formar-los en la tolerància, el respecte, la llibertat, la justícia i la pau, com també la responsabilitat i el compromís pel treball.

L’equip docent és el responsable més qualificat per ajudar l’alumnat a desenvolupar les seves capacitats, així com donar una formació que asseguri el ple desenvolupament de la seva personalitat.

Volem que la relació de l’escola i els nostres alumnes amb el seu entorn immediat serveixi per aprofundir en la seva formació i incidir de manera activa i dinàmica en el món que els envolta.

Identitat i principis de l’escola

Estructura de l’escola

Organització pedagògica

Drets i deures dels alumnes

Famílies

Normativa (Pendent de revisió)