Projecte educatiu

Trets d’identitat d’Escoles Freta

Confessionalitat
Som escoles amb una ideologia plural, sobre tot en els vessants polític i religiós. Respectem totes les ideologies i creences per així donar a l’adolescent amb la màxima objectivitat les informacions perquè de manera progressiva es formi els propis criteris i, analitzant la realitat, pugui prendre decisions responsables.
Comptem amb la col·laboració dels pares que poden ajudar els seus fills en aquest procés a partir de la seva pròpia vida i el diàleg amb ells.

La llengua d’instrucció-aprenentatge
Utilitzem el català com a primera llengua encara que també prioritzem l’anglès i el castellà.

Línia metodològica
El nostre estil de treball es caracteritza per:

1) Desenvolupar l’esperit crític, la capacitat de discussió i decisió i també la voluntat col·lectiva de transformació de la realitat social.
2) Admetre la diversitat de ritmes evolutius i de capacitats intel·lectuals.
3) Donar importància tant a la relació educativa com a l’adquisició de tècniques i continguts bàsics.
4) Cultivar la recerca, l’adquisició de coneixements i la sistematització científica pensant en una utilització pràctica de manera que no hi hagi desconnexió entre la teoria i la pràctica, entre el treball i l’estudi.
5) Fomentar l’activitat i la iniciativa enfront de la recerca dels coneixements.
6) Tenir en compte el desenvolupament psicològic dels alumnes en les programacions i els nivells.

L’educació com a procés integral
Entenem l’educació com un procés de millora i és per això que posem els mitjans per portar-lo a terme. Aquesta educació integral dels alumnes es tradueix en els següents aspectes:
1) Desenvolupar al màxim les seves aptituds personals.
2) Comunicació d’una escala de valors ordenada i coherent.
3) Desenvolupar al màxim les seves aptituds mentals i humanes.
4) Adquisició d’hàbits: esforç, treball, col·laboració i convivència.

El pluralisme i els valors democràtics
Creiem que la pluralitat ideològica s’ha de viure a l’escola tant a nivell d’idees religioses com polítiques. Per això a l’escola, l’educació i la convivència es desenvoluparan en un marc de tolerància i respecte a la llibertat de cadascú, de la seva personalitat i conviccions, les quals no podran ser pertorbades per cap tipus de coacció, ni per l’obligació d’assumir ideologies o creences determinades.

La coeducació
D’acord amb els principis d’igualtat de drets i no discriminació que inspiren l’activitat educativa, l’ensenyament que proporcionem als alumnes és igual per ambdós sexes i es desenvolupa en un marc de coeducació.

La modalitat de gestió institucional
La idea d’una escola democràtica implica la necessitat d’una participació real i efectiva de tots els estaments que la componen, per mitjà dels representants elegits per cadascun d’aquests estaments i d’acord amb el que la legislació vigent els permet. Així doncs entenem que:

1) El professor no transmet només coneixements sinó que també és un educador i per tant pertany a un equip d’educadors que participa en l’organització i gestió de l’escola, a través dels Claustres, de les reunions de nivell i de departaments.
2) L’alumne és el protagonista principal. El Centre, a més de motivar-lo per aconseguir els objectius proposats, potencia la seva participació (delegats i sots-delegats) perquè creiem que l’ajuda a desenvolupar el sentit de responsabilitat, les iniciatives individuals, el sentiment de justícia, el respecte envers els altres, la tolerància i l’acceptació.
3) És indispensable una estreta relació i col·laboració entre professors i pares de manera que l’alumne trobi una coherència entre família i escola. Per aquesta raó el Centre estableix reunions de nivell, entrevistes individuals (pares-tutors) i reunions informatives.
4) El Consell Escolar és l’òrgan on es troben representats, segons la legislació
vigent, tots els estaments del Centre, i és on amb l’opinió de cadascun d’ells es supervisen les directrius, s’estableixen criteris i s’avalua la marxa del curs.

Les relacions escola-entorn
Escoles Freta estem al servei de la societat i som sensibles a la seva problemàtica, per això:
1) Disposem d’una borsa de treball, en la qual les empreses fan constar les seves peticions.
2) Els alumnes de les diferents branques i especialitats porten a terme les seves pràctiques en hospitals, escoles bressol i empreses de la zona.
3) Oferim a les diverses entitats locals i comarcals les nostres instal·lacions (sala d’actes, sala d’audiovisuals, informàtica, idiomes, …)
4) Cuidem la bona relació amb els altres centres d’ensenyament (actes conjunts, visites, informacions sobre accions culturals, …)
5) Amb la finalitat d’obtenir un reconeixement més ampli impulsem, mitjançant la participació en concursos, la projecció dels treballs dels nostres alumnes cap a l’exterior del Centre.