Trets d’identitat

IDENTITAT I PRINCIPIS DE L’ESCOLA

L’Escola Freta és un centre d’ensenyament privat concertat, actualment autoritzat per impartir tots els nivells, començant amb l’Educació Infantil, seguint amb l’Educació Primària i l’Educació Secundària Obligatòria, per acabar amb els Batxillerats, els Cicles Formatius de Grau Mitjà i de GrauSuperior i el CAS. D’aquesta manera ofereix un servei complet al desenvolupament educatiu.

Està inscrit en el Registre Públic Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb el número 08035787.

Té el seu domicili a Calella, província de Barcelona, al carrer Costa i Fornaguera, número 2-14.

Els Trets d’identitat la defineixen com una escola:

 • Laica
 • Catalana
 • Oberta a l’aprenentatge d’altres llengües més enllà del català
 • Activa, quant a mètodes
 • Dinàmica, pel que fa als avenços tecnològics
 • Atenta a la diversitat i individualitat de l’alumne
 • Actual, pel que fa a connectar l’estudi i el món laboral
 • Preocupada per l’adquisició d’hàbits de treball i convivència
 • Plural i democràtica
 • Coeducativa
 • Oberta a la participació de tots els estaments que la formen
 • Sensible a l’entorn en què està ubicada

La titularitat de l’Escola correspon a Marta Pacheco Abadia de Barbarà i Xavier Pacheco Abadia de Barbarà.

L’objecte de l’Escola, al qual cal adreçar qualsevol activitat dels òrgans de govern, del personal docent, dels pares i del’alumnat, és l’educació d’aquests últims, entesa com:

 1. El ple desenvolupament de la personalitat mitjançant una formació humana integral, de conformitat amb els conceptes essencials i la visió pedagògica que componen l’Ideari de l’Escola, el respecte als drets i les llibertats fonamentals inherents a la naturalesa i dignitat de l’home, de conformitat amb l’article 10è i 12è de la Constitució; així com l’adquisició d’hàbits de convivència, intel·lectuals i de treball, juntament amb la capacitat per a l’exercici d’activitats professionals.
 • La integració de l’individu dins la societat. La comunitat educativa és el medi idoni per subministrar els mitjans per tal que la persona posi en marxa les seves possibilitats evolutives, adquireixi els coneixements i valors culturals i participi activament en el desenvolupament creatiu d’aquesta cultura.
 • El vetllar pel desenvolupament de la sensibilitat artística i cultural dela persona.

Les relacions entre tots els components de l’Escola, així com el plantejament i la solució de les qüestions que es puguin plantejar, sens perjudici que hom s’ha d’atenir a la legislació laboral en tot allò que fos de dret necessari, estaran presidides per criteris de professionalitat i de responsabilitat personals, en el millor ordre envers la consecució de l’objecte de l’Escola esmentat en el paràgraf anterior, en el reconeixement del seu Ideari i de la prioritat que en tal objecte té l’alumne/a.