Estructura de l’escola

ORGANIGRAMA DE L’ESCOLA

ESTRUCTURA DE L’ESCOLA

TITULARITAT

Als titulars de l’Escola, en Xavier Pacheco Abadia de Barbarà i na Marta Pacheco Abadia de Barbarà, els corresponen tots el drets, les obligacions i les funcions inherents, òbviament, a tal qualitat i a totes aquelles altres que li reconeguin la legislació civil, laboral, administrativa i restants que integren el total Ordenament Jurídic.

La titularitat del centre podran facultar en una persona física la seva representació pel termini de temps que així ho estimi oportú.

DIRECCIÓ

La Directora, Isabel Martínez Sola, que, segons l’article 150 de l’apuntada llei d’educació, és la responsable de dirigir, regir, coordinar, planificar i exercir la direcció pedagògica del centre. Dirigir i coordinar totes les activitats educatives del centre, d’acord amb les disposicions vigents i el projecte educatiu, sense perjudici de les funcions de la titularitat i del consell escolar del centre. La Direcció exercirà les funcions i les facultats acadèmiques, econòmiques, de representació, administració, contractació i altres que, si s’escau, li atribueixi la Titularitat.

SOTSDIRECCIÓ D’ED. INFANTIL I PRIMÀRIA

La Sotsdirectora, Silvia Muñoz Matas, és la responsable de dirigir, regir, coordinar, planificar i exercir la direcció pedagògica d’Ed. Infantil i Primària. Dirigir i coordinar totes les activitats educatives d’aquests dos nivells educatius, d’acord amb les disposicions vigents i el projecte educatiu, sense perjudici de les funcions de la titularitat i del consell escolar del centre.

CAP D’ESTUDIS D’ED. INFANTIL I PRIMÀRIA I DE SECUNDÀRIA

La Cap d’Estudis d’Ed. Infantil i Primària, Judit Bordas València, i el Cap d’Estudis de Secundària, Manel Teodoro Sadurní, són les persones que dirigeixen, regeixen, coordinen i planifiquen l’organització educativa d’acord amb les directrius de la direcció i de la titularitat del centre.

COORDINADORES D’ED. INFANTIL I PRIMÀRIA

 1. Coordinadores d’Ed. Infantil, Susan Smith i Maite Mateos
 2. Coordinadora de CI de Primària, Eva Romero
 3. Coordinadora de CM de Primària, Ma. Àngels Michelena
 4. Coordinadora de CS de Primària, Laura Núñez

COORDINADORS DE SECUNDÀRIA

 1. Coordinador d’ESO, Jordi Matavacas Artés, és el responsable de la coordinació pedagògica dels nivells d’Educació Secundària Obligatòria.
 2. Coordinadora de Batxillerat, Mercè Colomer Pla, és la responsable de la coordinació pedagògica del Batxillerat.
 3. Coordinador de Cicles Formatius i Coordinador de Qualitat, Eugeni Palos, és el responsable de la coordinació pedagògica dels Cicles Formatius de grau mitjà i superior.

ALTRES COORDINACIONS

 1. Coordinació d’Atenció a la Diversitat.
 2. Coordinació TAC.
 3. Coordinació Tecnològica.
 4. Coordinació del Projecte de Llengües estrangeres.
 5. Coordinació del Projecte Cultural.
 6. Coordinació del Projecte Lingüístic.
 7. Coordinació del Projecte de Convivència i del Servei Comunitari.
 8. Comissió d’Innovació Docent i Curricular.

ORGANS DE PARTICIPACIÓ DE L’ESCOLA

El consell escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa del centre i exerceix les funcions que li assigna la normativa d’educació. El seu funcionament es regula per les normes reguladores dels òrgans de participació col·legiats dels centres docents privats concertats i pel que disposa aquest reglament.

La composició del Consell Escolar és la següent:

a) La Directora, que actuarà com a president del Consell Escolar.

b) Tres representants del titular del centre.

c) Quatre representants dels professors.

d) Quatre representants dels pares, mares o tutors dels alumnes.

e) Dos representants dels alumnes, a partir del primer curs de l’educació secundària obligatòria.

f) Un representant del personal d’administració i serveis.

El claustre de professors

El claustre de professors és l’òrgan propi de participació dels professors en el govern del centre i té la responsabilitat de planificar, coordinar i informar sobre els aspectes educatius del centre. El claustre de professors està format per la totalitat del personal docent del centre i està presidit per la directora de l’escola que podrà delegar la seva presidència en la Sotsdirectora o en el cap d’estudis.