Projecte lingüístic

El projecte lingüístic emmarca el tractament de les llengües al centre, recollint el paper de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe, el tractament de la resta de llengües curriculars i els aspectes d’organització i de gestió que tinguin repercussions lingüístiques.

El projecte lingüístic explicita l’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge a emprar normalment en les activitats internes i externes de la comunitat educativa. Garanteix l’adquisició de la plena competència lingüística de les llengües oficials catalana i castellana i, l’aprenentatge de la llengua anglesa, així com de la llengua francesa en l’etapa de l’educació secundària.

Aquest projecte contempla:

  • – L’afavoriment de l’ús de la llengua catalana en totes les activitats adreçades a la comunitat educativa.
  • – Els criteris i pautes d’ús de la llengua catalana en les activitats administratives i les comunicacions entre el centre i l’entorn.
  • – El tractament metodològic de les llengües oficials i de les llengües estrangeres i, l’agrupament dels alumnes per afavorir les interaccions per millorar l’aprenentatge i l’ús de les llengües.
  • – L’enfocament competencial en l’ensenyament de les llengües, tant a nivell oral com de lectura i escriptura.
  • – La incorporació de les tecnologies de l’aprenentatge i de la comunicació.
  • – Les mesures específiques d’atenció als alumnes nouvinguts.

El projecte lingüístic és un instrument dinàmic, atent i obert a les innovacions que sorgeixin en l’àmbit de la comunicació, a fi de valorar-ne la seva incorporació i desenvolupament en tots els sectors de la comunitat educativa del centre. Ha de formar part del projecte educatiu de centre.