ESO

L’educació secundària obligatòria és una etapa de quatre cursos acadèmics que té com a finalitat possibilitar que tots els nois i noies puguin accedir als elements bàsics de la cultura en el marc d’un desenvolupament personal complet.

En aquesta etapa, es posa una especial atenció a l’adquisició de les competències bàsiques, a la detecció i tractament de les dificultats d’aprenentatge tan bon punt es produeixin, a la tutoria i l’orientació educativa de l’alumnat, i a la relació amb les famílies per donar suport al procés educatiu dels seus fills i filles.

La finalitat de l’educació secundària obligatòria és proporcionar a tots els nois i les noies una educació que els permeti assegurar un desenvolupament personal sòlid, adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l’expressió i comprensió oral, a l’escriptura, al càlcul i a la resolució de problemes de la vida quotidiana. Així mateix, ha de contribuir a desenvolupar les habilitats socials de treball i d’estudi amb autonomia i esperit crític.

L’educació secundària obligatòria ha de garantir la igualtat real d’oportunitats per desenvolupar les capacitats individuals, socials, intel·lectuals, artístiques, culturals i emocionals de tots els nois i les noies que cursen aquesta etapa.

El projecte curricular de l’escola està vinculat molt estretament al seu Projecte Educatiu, document on es defineix la identitat del centre i descriu el tipus d’educació que s’hi imparteix.

Els trets essencials que defineixen l’acció educativa de l’escola Freta i que en configuren el projecte educatiu estan desenvolupats en punts següents:
·         Projecte plurilingüe
·         Programa d´atenció a la diversitat
·         Treball interdisciplinari
·         Seguiment tutorial individualitzat
·         Esport en l`àmbit escolar

Les matèries de l’educació secundària obligatòria s’organitzen en:

·         Llengua catalana i literatura
·         Llengua castellana i literatura
·         Llengua estrangera
·         Matemàtiques
·         Ciències de la naturalesa
·         Tecnologia
·         Ciències socials, geografia i història
·         Educació visual i plàstica
·         Música
·         Educació per a la ciutadania i els drets humans
·         Educació física

Al llarg dels tres primers cursos s’haurà de realitzar, en cadascun d’ells, un treball de síntesi que estarà format per un conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge que s’han de fer en equip i que estan concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que l’alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica.

Al quart curs de l’etapa l’alumne/a haurà de cursar a més de les matèries comunes, tres matèries optatives específiques amb l’objectiu de consolidar aprenentatges bàsics, d’orientar els seus estudis cap estudis postobligatoris o bé per incorporar-se al món laboral.

També al llarg d’aquest curs tot l’alumnat haurà de realitzar un projecte de recerca en equip. Aquest projecte ha d’estar constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat entorn d’un tema escollit i acotat, sota el guiatge del professorat.


DISTRIBUCIÓ HORES SETMANALS

Matèries 1r 2n 3r 4t
Llengua   catalana i literatura 3 3 3 3
Llengua   castellana i literatura 3 3 3 3
Llengua   estrangera 3 3 3 3
Matemàtiques 3 4 3 4
Ciències   de la naturalesa 3 3 4
Ciències   socials, geografia i història 3 3 3 3
Educació   física 2 2 2 2
Música 3 1
Educació   visual i plàstica 3 1
Tecnologia 2 2 2
Educació   per a la ciutadania 1
Religió   /act. alternatives 2 1  1  1
Educació   eticocívica 1
Tutoria 1 1 1 1
Matèries   optatives específiques       9*
Projecte   d’anglès 1 2 2 2
Informàtica 1 0 0 0
Francès 2 2 2  
Total   hores setmanals 32 32 32 32

*A quart d’ESO cada alumne ha de cursar tres matèries optatives específiques d’entre les següents:

Biologia i geologia 3
Educació visual i plàstica 3
Física i  química 3
Llatí 3
Música 3
Francès 3
Tecnologia 3

Aquestes matèries s’agrupen en diferents itineraris, en funció de possibles estudis posteriors o bé contemplant la inserció al món laboral. Amb aquest objectiu cada alumne/a ha de fer la tria, d’acord amb les seves preferències.

Calendari, horari i quotes

El curs acadèmic comença i acaba segons el calendari establert pel Departament d’Ensenyament.

L’horari escolar és de 8:30  a 13:00 hores  i de 14:30  a 17:00 hores  de dilluns a dijous. El divendres els alumnes pleguen a les 13:00 hores

La quota escolar és de 198€/ mes ( de setembre a juny)

Menjador esporàdic: 12,40€