Drets i deures dels alumnes

ELS ALUMNES

DRETS I DEURES

Els alumnes del centre tindran la plenitud dels seus drets i deures que els confereix la seva condició, tal i com queda recollit en els articles 21 i 22 de la Llei Orgànica d’educació 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, reguladora del dret a l’educació, en allò que respecta als drets i deures de l’alumnat, així com en relació amb les decisions col·lectives que adopti l’alumnat sobre l’assistència a classe, així com el decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya, en el títol 2, capítol 1 i 2.

Els alumnes tindran el dret i el deure de conèixer i d’acatar l’Ideari del centre i aquesta Normativa.

DRETS

1. Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre una educació integral i de qualitat.

2. Els alumnes, a més dels drets reconeguts per la Constitució, l’Estatut i la regulació orgànica del dret a l’educació, tenen dret a:

 • Accedir a l’educació en condicions d’equitat i gaudir d’igualtat d’oportunitats.
 • Accedir a la formació permanent.
 • Rebre una educació que n’estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme d’aprenentatge i n’incentivi i en valori l’esforç i el rendiment.
 • Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés personal.
 • Ésser informats dels criteris i els procediments d’avaluació.
 • Ésser educats en la responsabilitat.
 • Gaudir d’una convivència respectuosa i pacífica, amb l’estímul permanent d’hàbits de diàleg i de cooperació.
 • Ésser educats en el discurs audiovisual.
 • Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació.
 • Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que eventualment pugui donar lloc a situacions de desemparament.
 • Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre.
 • Reunir-se i, si escau, associar-se, en el marc de la legislació vigent.
 • Rebre orientació, particularment en els àmbits educatiu i professional.
 • Gaudir de condicions saludables i d’accessibilitat en l’àmbit educatiu.
 • Gaudir de protecció social, en l’àmbit educatiu, en els casos d’infortuni familiar o accident.

DEURES

1. Estudiar per aprendre és el deure principal dels alumnes i comporta els deures següents:

 • Assistir a classe.
 • Participar en les activitats educatives del centre.
 • Esforçar-se en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats personals.
 • Respectar els altres alumnes i l’autoritat del professorat.

2. Els alumnes, a més dels deures especificats, i sens perjudici de les obligacions que els imposa la normativa vigent, tenen els deures següents:

 • Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa.
 • Complir les normes de convivència del centre.
 • Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre.
 • Respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi del centre.
 • Fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del centre.