Famílies

FAMÍLIES DELS ALUMNES

La implicació de les famílies en el procés escolar i educatiu dels seus fills és imprescindible per assolir l’èxit educatiu i contribuir a la millor integració escolar i social de l’alumne.

L’Escola promourà la implicació de les famílies en el procés educatiu dels seus fills i filles i la participació en el funcionament del centre, a través de l’acollida a les famílies, la carta de compromís educatiu, informació i comunicació, participació en el seguiment escolar dels fills i en el funcionament del centre, i formació per a les famílies.

D’altra banda, el centre educatiu facilitarà la participació de les associacions de mares i pares (AMPA) en el projecte educatiu i en el funcionament del centre, afavorint les seves activitats i reunions. També els oferirà la possibilitat de difondre la seva informació en els taulers d’anuncis del centre, així com a través de la plataforma clickedu i els garantirà els contactes necessaris amb la Direcció.

D’acord amb l’article 4 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, el projecte educatiu contribuirà a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de la comunitat educativa i la relació entre el centre i l’entorn social.

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

La sol·licitud d’admissió d’un alumne a l’escola comporta, per part dels pares o dels representants de l’alumne, el coneixement, la lliure acceptació I el respecte dels principis dels objectius establerts en l’Ideari en el Projecte Educatiu.

La carta de compromís educatiu és una eina que facilita la cooperació entre les famílies i el centre educatiu i expressa els compromisos que s’avenen a adquirir per garantir la cooperació entre les seves accions educatives en un entorn de convivència, respecte i responsabilitat en el desenvolupament de les activitats educatives.

Els continguts comuns de la carta s’han de formular amb la participació de la comunitat escolar, especialment els professionals de l’educació i les famílies, i els ha d’aprovar el Consell Escolar.

El centre i la família hauran de formalitzar la carta de compromís amb els seus continguts comuns en el moment de la primera matriculació a l’Escola. Aquest document anirà signat pel pare, mare o tutor legal de l’alumne i pel director o directora del centre.

La Carta de Compromís serà el document de referència que regula les obligacions i drets de l’Escola i els pares.

Per part del centre, ens comprometem a:

 • Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne/a, que estimuli les competències bàsiques i que s’adeqüi als diferents ritmes d’aprenentatge.
 • Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne/a en l’àmbit escolar.
 • Vetllar per l’escolarització inclusiva i prioritzar la participació de tot l’alumnat en les activitats ordinàries del centre.
 • Respectar la pluralitat d’ideologies, i formar l’alumne/a en un entorn de diàleg, convivència i d’acceptació de noves realitats.
 • Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre.
 • Informar la família i l’alumne/a dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic, així com de les activitats programades per al curs, el calendari escolar i d’avaluacions, les normes acadèmiques i de convivència…
 • Mantenir comunicació regular amb la família per informar de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne/a.
 • Estar atents a la diversitat de l’alumnat i donar respostes educatives individualitzades adients per atendre les necessitats específiques de l’alumne/a i mantenir-ne informada la família.
 • Comunicar a la família les faltes d’assistència no justificades de l’alumne/a al centre i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant al seu rendiment acadèmic.
 • Atendre, per part del tutor/a, les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família.
 • Oferir una educació que estimuli les capacitats, competències i habilitats de l’alumnat, que sigui adequada als diferents ritmes d’aprenentatge i en fomenti l’esforç i el rendiment.
 • Informar als pares i les mares sobre el procés d’aprenentatge i integració socioeducativa i fomentar la seva participació activa en el procés d’ensenyament-aprenentatge dels seus fills.
 • Procurar i propiciar l’adequada col·laboració entre el centre i la família per assolir la millora permanent en la tasca educativa i reconèixer i respectar la responsabilitat i la capacitat educativa que correspon als pares/mares.

Per part de la família, es compromet a:

 • Respectar el caràcter propi del centre que s’inclou en el projecte educatiu, com també les normes de funcionament del centre.
 • Reconèixer l’autoritat  de l’equip directiu i del professorat; abordar les possibles diferències sense menystenir mai l’autoritat davant l’educand i respectar l’exercici de les competències tecnicoprofessionals del personal del centre. Inculcar al fill/a una relació basada en el respecte i consideració.
 • Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.
 • Vetllar i estimular el fill/a per tal que compleixi el seu deure bàsic d’estudiar i perquè realitzi puntualment les tasques encomanades pel professorat de l’escola.
 • Atendre les peticions d’entrevista sol·licitades pel centre.
 • Instar el fill/a a respectar les normes de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.
 • Educar el fill/a en el deure de l’estudi, acompanyar-lo en l’organització del temps d’estudi a casa i proporcionar-li les millors condicions possibles per fer les tasques escolars a casa.
 • Garantir l’hàbit d’higiene i ordre i fomentar el respecte i el bon ús dels material i les instal·lacions.
 • Vetllar per l’assistència regular i puntual a l’escola. En cas que no hi pugui assistir, comunicar a secretaria de l’absència o retard.
 • Vetllar per l’assistència a les activitats que organitza el centre fora de l’entorn escolar (excursions, xerrades, colònies, crèdits de síntesi…) perquè són de caràcter obligatori i complementen els continguts treballats a l’aula.
 • Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge.
 • En cas de malaltia dels fills, tenir informat al centre i seguir les indicacions de prevenció sanitària que doni el professional sanitari.
 • Contribuir a la col·laboració econòmica per al sosteniment del centre, abonant en els períodes fixats les quotes establertes conforme a la normativa vigent, contribuint voluntàriament al manteniment econòmic de l’escola en tot allò que no està cobert pel concert educatiu que l’escola té subscrit amb l’Administració educativa.
 • Donar a conèixer al fill/a els continguts d’aquesta carta de compromís.

INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES

Per assolir els objectius educatius previstos és fonamental garantir el diàleg i la participació de les famílies en el procés educatiu de l’alumnat. Per això l’Equip Directiu utilitzarà mecanismes eficaços de difusió i comunicació de les accions de direcció i coordinació.

La comunicació, però, ha de tenir un caràcter bidireccional. És a dir, no es donarà importància només a la difusió de la informació, sinó també al contacte de les famílies amb l’escola. La comunicació directa amb les famílies s’establirà de la següent manera:

 • Reunions amb famílies d’alumnes, també amb alumnes de les etapes post-obligatòries de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà.
 • Actualització constant de la informació a la web de l’Escola.
 • Revista.
 • Jornades de portes obertes.