Organització Pedagògica

ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DE L’ALUMNAT DEL CENTRE

Criteris organitzatius

Les mesures més específiques per atendre la diversitat de necessitats educatives de l‘alumnat són organitzatives (agrupaments flexibles, atenció en petits grups o de manera individualitzada dins o fora de l‘aula…), però alhora incideixen, fonamentalment, en les estratègies didàctiques i metodològiques i en el procés d‘avaluació de l‘alumnat.

L’Escola aposta per una ràtio alumne-professor baixa. Això es realitza mitjançant tres estratègies pedagògiques:

 • Reforços
 • Codocència
 • Desdoblament de grup-classe

L‘organització dels recursos disponibles per atendre singularment els alumnes que ho necessitin es fonamenta en criteris com:

-Prioritzar l‘atenció a l‘assoliment de les competències bàsiques, principalment la comprensió i l‘expressió orals i escrites i les competències matemàtiques bàsiques, l‘establiment de vincles positius i d‘interdependència amb els companys i el professorat, i la construcció d‘expectatives positives i ajustades a les possibilitats.

-Compaginar la programació d‘actuacions de caràcter singular per a un alumne o alumna o grup d‘alumnes amb les necessitats d‘integració d‘aquests alumnes en les activitats ordinàries, procurant, sempre que sigui possible i adequat, la participació de tot l‘alumnat en les activitats d‘ensenyament-aprenentatge del grup ordinari, si cal amb el suport d‘altre professorat a l‘aula.

-Prendre com a referència en la planificació d‘activitats els objectius de la matèria, els objectius generals d‘etapa i les competències bàsiques. Aquest plantejament exclou la possibilitat que les activitats diferenciades puguin derivar cap a la formulació d‘un currículum i una organització paral·lels, amb finalitats impròpies de l‘escolarització obligatòria, o cap a la realització d‘activitats únicament lúdiques sense funcionalitat ni consideració social.

Atenció a la diversitat

L‘atenció a la diversitat de necessitats educatives que presenten els alumnes i l‘assoliment per part de tot l‘alumnat de les competències que li permetin el desenvolupament personal i escolar és un principi comú a tots els cursos i etapes de l‘educació. El professorat ha d‘organitzar l‘activitat docent tenint en compte les característiques del seu alumnat i la diversitat de necessitats i ritmes d‘aprenentatge. És fonamental fer un bon traspàs d‘informació entre les etapes d’Infantil i de primària i entre les etapes de primària i de secundària, per tal de conèixer les característiques de l‘alumnat que s‘incorpora a primària o a secundària, i entre els diferents nivells per continuar aquesta informació de traspàs. A partir d‘aquestes dades i del seu seguiment caldrà dissenyar estratègies per atendre les necessitats identificades. A l’escola, qui coordina i gestiona és la comissió d’atenció a la diversitat, amb el suport de l’EAP i de l’equip docent de l’alumne/a, que ofereix assessorament psicopedagògic i acadèmic.

Les funcions que li corresponen són:

 • Previsió dels alumnes susceptibles d’adaptació curricular.
 • Concretar les mesures d’adaptació de material i recursos disponibles.
 • Col·laborar amb els professors en l’elaboració dels plans individualitzats.
 • Orientar la família en tot el que sigui possible.
 • Coordinació amb els agents externs que treballen i donen suport als nostres alumnes.
 • Treball directe amb els alumnes que ho requereixen.

Criteris per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat

Partint del concepte d’escola inclusiva, el projecte educatiu del centre considera els elements curriculars, metodològics i organitzatius per a la participació de tots els alumnes en els entorns escolars ordinaris, independentment de llurs condicions i capacitats.

 • Els alumnes que tenen necessitats educatives especials: són els afectats per discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, els que manifesten trastorns greus de personalitat o de conducta o els que pateixen malalties degeneratives greus. Se’ls garanteix, prèviament a llur escolarització, l’avaluació inicial d’aquestes necessitats, l’elaboració d’un pla personalitzat i l’assessorament a cada família directament afectada.
 • Els alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de la incorporació tardana al sistema educatiu. Se’ls facilita mesures d’avaluació del coneixement de les llengües oficials o de les competències bàsiques instrumentals, i també mesures d’acollida.
 • Els alumnes amb trastorns d’aprenentatge. Són alumnes que durant el seu procés d’aprenentatge, requereixen mesures d’atenció a la diversitat personalitzades, això requereix l’elaboració d’un pla individualitzat.
 • Els alumnes amb altes capacitats. Es preveuen actuacions de flexibilitat curricular: enriquiment curricular a partir d’activitats extres que despertin la curiositat i motivació de l’alumne/a i, si es considera oportú, la previsió d’un possible avenç de curs escolar.
 • Els alumnes que per la seva situació personal, o familiar, o social, requereixen d’uns suports individuals més especialitzats.

Criteris d’avaluació

La finalitat de l’avaluació és:

 • Regular el procés d’aprenentatge (conèixer el procés d’aprenentatge, identificar els avenços, les dificultats i els errors que sorgeixen al llarg del procés educatiu i prendre les decisions oportunes per regular-lo). AV. FORMATIVA – FORMADORA
 • Comprovar el grau d’assoliment de les competències dels àmbits (tant dels àmbits associats a les matèries com les dels àmbits transversals), d’acord amb els ritmes i capacitats d’aprenentatge dels alumnes. AV. QUALIFICADORA

Els criteris que se segueixen són:

 • Les competències són els objectius d’aprenentatge que han d’assolir els alumnes al final de l’etapa i es concreten en els criteris d’avaluació establerts per a cada curs per a totes les matèries i àmbits.
 • L’avaluació segueix el model competencial de l’aprenentatge, en què l’orientació educativa i l’atenció a tot l’alumnat són l’eina principal per afavorir l’acompanyament en l’aprenentatge i la continuïtat formativa en els ensenyaments post-obligatoris.
 • L’avaluació en l’educació obligatòria és global, contínua i diferenciada.
 • En les sessions d’avaluació l’equip docent ha de fer una valoració global sobre el desenvolupament del procés d’aprenentatge i sobre l’adequació de les programacions i les activitats docents a les necessitats dels alumnes. GLOBAL
 • Té per objecte constatar els avenços dels alumnes i les seves dificultats; per tant, en la programació s’han d’establir pautes per a l’observació sistemàtica i el seguiment de cada alumne al llarg del seu procés d’aprenentatge. CONTÍNUA
 • Els documents d’avaluació final de cada curs contenen els darrers nivells competencials assolits de totes les matèries i àmbits que formen part del currículum. DIFERENCIADA

Mecanismes per garantir la globalitat de l’acció educativa de l’alumnat

 • Promoure la polivalència curricular del professorat que actua sobre un mateix grup d’alumnes, tenint en compte la seva especialització i formació.
 • Treballar a partir de projectes transversals, que abracin totes les àrees i, si és possible, tots els cursos: projecte valors, setmana de la ciència, setmana de les arts i les lletres, jornades esportives i viatges…
 • Implementació progressiva del treball per projectes.

Mecanismes d’acció i coordinació de la tutoria

La comunicació del centre educatiu mitjançant la figura del tutor/a amb les famílies és un objectiu prioritari en l’organització de la nostra escola. La tutoria individual és element essencial en la tasca educativa del centre, per aquest principi, cada alumne/a té assignat un tutor/a, el qual és el responsable immediat de l’acció tutorial prevista en el centre.

Les actuacions del tutor com a responsable de l’acció tutorial individual són:

 • Fer el seguiment del procés formatiu de l’alumne/a i informar la família del funcionament de tots aquells assumptes que afecten la seva educació.
 • Contribuir a l’establiment i facilitació de la connexió adequada i útil entre l’escola i les famílies, per tal de fomentar la participació d’aquestes en l’educació dels seus fills i filles. De manera ordinària es garanteix comunicació amb les famílies dos cops per trimestre: una, amb les resultats de l’avaluació prèvia i l’altra, al final de cada trimestre. I de manera extraordinària tantes vegades com es consideri oportú.
 • Informar les famílies del funcionament del centre, horaris de l’alumnat, instal·lacions, orientació del curs, etc.
 • Informar les famílies de l’itinerari curricular de l’alumne/a per tal d’afavorir la col·laboració en una millor elecció respecte a la presa de decisions escolars i sortides professionals.

La tutoria de grup i orientació forma part de la funció docent.

En aquest sentit, les actuacions del tutor/a de grup ha de vetllar per:

 • Fomentar una bona integració de l’alumne/a amb el seu grup classe i amb el centre, tot establint una relació mútua entre els companys/es i el coneixement dels espais del centre.
 • Potenciar el respecte i la tolerància entre el grup-classe, en l’acceptació de les diferències i en l’acceptació de les normes de convivència dins el centre.
 • Afavorir la reflexió crítica sobre l’alumne/a com a persona individual i grupal, sobre les millores del propi centre i sobre l’entorn social.
 • Conèixer l’etapa educativa en la qual exerceix de tutor/a i valorar-la com a etapa important de la vida.
 • Aconseguir un autoconeixement en base a prendre consciència de les pròpies possibilitats i limitacions, tot desenvolupant una autoestima positiva.
 • Orientar l’alumne/a en la presa de decisions sobre les seves possibilitats de futur acadèmic i/o professional.

Mecanismes d’orientació acadèmica i professional

L‘Orientació acadèmica i professional, és un servei per a donar suport a l‘alumnat tant acadèmicament com professionalment durant tota la vida escolar, a més, de destacar l‘orientació personal.

Orientació Acadèmica

Ajudar a l‘alumnat en situacions d‘activitats escolars durant el seu recorregut pel centre, d‘acord amb els seus interessos, capacitats i situació personal. Aquesta orientació variarà segons l‘edat i el nivell escolar de l‘alumne.

Orientació Professional

Informar a l’alumne, de totes les sortides professionals i ajudar-lo per a què sigui capaç d‘escollir una professió o una feina adequada a les característiques, a les qualificacions i a les motivacions.

Orientació Personal

Oferir un seguiment individual a l’alumne/a, per tal d‘orientar-lo en les relacions interpersonals, familiars, inserció social, etc.

Actuacions per a l’orientació acadèmica i professional:

ESO: xerrades, sessió informativa a càrrec d’Educaweb per als pares i mares, treball individual d’orientació amb els alumnes per part de l’equip assessor de l’escola, xerrades als alumnes a càrrec dels coordinadors de Batxillerat i Cicles Formatius de l’escola, visita a la mostra de Cicles Formatius de l’Alt Maresme, visita al saló de l’ensenyament.

BATXILLERAT i CICLES FORMATIUS: xerrades i visites a diferents universitats, xerrades a l’escola d’altres universitats, xerrades d’exalumnes, visita al Saló de l’Ensenyament, sessió informativa a càrrec d’Educaweb.

Mecanismes de cohesió i prevenció de l’assetjament escolar

L’escola, dins el projecte de convivència, treballa amb dos projectes:

 • Programa de Responsabilitat Personal i Social (PRPS), com a mètode preventiu de l’assetjament escolar.
 • Programa Aquiproubuying, per treballar l’assetjament escolar amb els alumnes.
 • Treball tutorial, basat en les emocions que té en compte el respecte, la tolerància, la capacitat empàtica, …