Formació Ocupacional

Què és la Formació Ocupacional?

Els cursos de Formació Professional Ocupacional estant dirigits a persones en actiu o situació d’atur. Són programes formatius teòrico-pràctics que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d’inserció o inserció laboral mitjançant la consecució i el perfeccionament de les competències professionals de les persones treballadores.

Es caracteritzen per tenir una oferta formativa d’especialitats molt àmplia en tots els sectors econòmics i, en alguns casos, la possibilitat de realitzar pràctiques de perfeccionament en empreses catalanes o de l’estranger.

Aquestes accions es porten a terme a través dels Centres d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO), del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i dels centres col·laboradors en matèria de formació professional ocupacional, públics o privats.

Escoles Freta, pràcticament des dels seus inicis, és centre col·laborador i imparteix principalment titulacions de les famílies professionals d’Administratiu, Informàtica, Sanitaria i Serveis Socials i a la Comunitat.

La Formació Professional depenent del SOC i dels CIFO la podem dividir en:

  • Formació ocupacional, dirigida a persones treballadores en situació d’atur
  • Formació contínua, pensada per a persones treballadores en actiu que volen ampliar coneixements.

El catàleg de cursos dirigits tant a treballadors/es en situació d’atur com en actiu, es caracteritza per oferir formacions de caràcter teòric-pràctic en tots els sectors econòmics del mercat laboral, prioritzant aquelles àrees amb més valor afegit (les noves tecnologies, el disseny, les TIC, els serveis a les empreses, les energies alternatives, la gestió respectuosa del medi ambient, etc.)

Ens els darrers anys Escoles Freta està impartint Certificats de Professionalitat de les famílies professionals de Sanitaria i Administració.

El Certificat de Professionalitat és un document oficial que acredita a qui l’obté que és competent professionalment per a desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències de la producció i l’ocupació. És a dir, que té els coneixements i habilitats per desenvolupar-la, de forma correcta i d’acord amb les exigències del mercat.

Un certificat de professionalitat acredita les competències professionals d’una persona, independentment de si aquestes s’han obtingut a través de l’experiència professional o de la formació, tant formal com no formal.

Cada certificat de professionalitat acredita una qualificació professional del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals i està configurat per una o més unitats de competència. La unitat de competència constitueix la unitat mínima acreditable i acumulable per obtenir un certificat de professionalitat.

Cada unitat de competència d’un certificat de professionalitat té un bloc de formació associat que conforma un mòdul formatiu. Quan parlem de les unitats de competència ens referim a coneixements i capacitats que donen resposta a ocupacions i llocs de treball, mentre que els mòduls formatius descriuen la formació que cal per adquirir la unitat de competència corresponent.

Aquells mòduls formatius de 90 o més hores es poden subdividir en unitats formatives.

Els certificats de professionalitat són vàlids en tot el territori espanyol. A més, cal tenir en compte que tindran els efectes que els corresponguin segons la normativa de la Unió Europea relativa al sistema general de reconeixement de la formació professional en els estats membres de la Unió i la resta d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. Els seus avantatges són:

  • reconeixen i acrediten les qualificacions professionals de les persones, independentment de com les hagin adquirides;
  • serveixen per demostrar que les persones treballadores tenen aquelles qualificacions, en el moment d’optar a un lloc de treball en el qual s’exigeixi una qualificació determinada;
  • faciliten l’aprenentatge permanent de tota la ciutadania mitjançant una formació modular, flexible i accessible, adaptada a cada moment, tant professional com vital de la persona;
  • permeten l’adquisició d’acreditacions oficials de forma gradual, evitant en gran mesura l’abandonament de les accions formatives iniciades;
  • possibiliten la mobilitat laboral en tot el territori espanyol, ja que les qualificacions reconegudes tenen validesa a tot l’Estat. Així mateix, ajuda a la mobilitat laboral dins l’àmbit europeu;
  • permeten la convalidació parcial amb estudis de formació professional del sistema educatiu.

Més informació a:

https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/opencms/socweb_ca/home.html