Qualitat i innovació

innovacioLa societat i el món canvien a un ritme exponencial. Els joves d’avui no són iguals que les generacions que els precedeixen. Els seus entorns i contextos de desenvolupament són molt diferents. Els mitjans de comunicació, les noves tecnologies i Internet han canviat la manera que els nostres alumnes —que són ja nadius digitals— tenen de comportar-se, de relacionar-se i d’aprendre. No cal insistir en el fet que el nostre sistema educatiu ha estat, durant molts anys, poc sensible a les necessitats i exigències de la societat, en general, i a les dels nostres infants i joves, en particular.

En resposta a aquesta necessitat, durant el curs acadèmic 2015-2016 s’ha creat al centre una Comissió d’Innovació Docent i Curricular (CIDoC en endavant) coordinada per tres professors de l’escola. La CIDoC ha nascut amb la finalitat de dissenyar, implementar, gestionar i avaluar els projectes d’innovació i investigació educativa que s’esdevenen al centre. Tot això per tal d’assolir objectius i estàndards de qualitat, coherents amb les directrius d’avaluació de l’administració pública i que permetin, al seu torn, transformar l’escola en un centre educatiu innovador amb una estructura acadèmica i organitzativa versàtil, en constant aprenentatge i millora.

Aquest any, la CIDoC s’ha concentrat en el disseny i la posada en marxa de diversos projectes d’innovació i recerca. En concret, s’ha elaborat un estudi diagnòstic que té la finalitat d’informar sobre les representacions, la cultura i les tecnologies del nostre centre. Per fer-ho la CIDoC ha dissenyat dues enquestes adreçades a tot l’equip de mestres i professors de l’escola que  pretenen avaluar  els objectius i la missió, valorar els recursos materials i funcionals de la institució i conèixer  les tecnologies sobre l’acció tutorial, el currículum, les metodologies didàctiques, l’avaluació i la convivència.

Per complementar l’estudi diagnòstic, s’ha elaborat una anàlisi acurada sobre la trajectòria històrica del rendiment acadèmic i de les competències bàsiques dels estudiants de primària i secundària (ESO i Batxillerat) de l’escola. Aquests resultats permetran, d’una banda, ajustar les estratègies didàctiques i les propostes d’innovació educativa que permetin mantenir el centre en un nivell alt de rendiment respecte de les mitjanes de Catalunya i, de l’altra, establir les directrius que hauran de regir la formació i l’actualització contínua del professorat.

Amb tota aquesta informació s’han reformulat les línies de futur del Projecte Educatiu del Centre (PEC). L’escola ha establert com a horitzó el treball per projectes cooperatius seguint una metodologia didàctica pròpia del nostre centre. El nou model didàctic es caracteritzarà per la consideració de la diversitat i la inclusió, la construcció de valors, l’autonomia dels grups de treball, les competències clau (fent especial èmfasi en l’anglès i en els sistemes d’accés i tractament de la informació), l’atribució de sentit i significat sobre els aprenentatges mitjançant escenaris reals o simulats, i el foment del pensament logico-matemàtic, reflexiu i crític recolzat en l’ús de les noves tecnologies i la robòtica.

Entre d’altres, una evidència del canvi que es vol promoure s’ha materialitzat en el nou model didàctic del Treball de Recerca (TDR) de Batxillerat específic del centre que la CIDoC ha dissenyat i implementat durant el present curs acadèmic. Al TDR es planteja treballar en un entorn d’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) en el qual els objectius, els criteris i els indicadors estan fixats de manera prèvia. El perfil docent s’emmarca en la figura del tutor facilitador que té la finalitat d’orientar el treball segons els paràmetres prèviament establerts. Es posen a disposició de l’estudiant i dels tutors una sèrie de sessions metodològiques en les quals es tracten les directrius i els indicadors que s’han de tenir en compte per desenvolupar el treball de recerca. Per tal de facilitar el treball a estudiants i professors, s’han elaborat quatre modalitats de recerca que presenten una estructura i una sèrie de paràmetres metodològics diferenciats. Partint de les temàtiques que lliurement han pogut triar, els estudiants han elaborat una Recerca empírica, un Projecte tecnològic o artístic acompanyat d’una recerca empírica, una Recerca empírica aplicada o una Recerca teòrica sistemàtica.

CiDoC


Arran de la incorporació del centre a la xarxa Escola Nova 21, Ràdio Calella va entrevistar, el proppassat dimecres 18 de gener, un dels membres de la Comissió d’Innovació Docent i Curricular de la nostra escola. En l’entrevista es van explicar els motius que justifiquen la necessitat de constituir, l’any 2015, la CIDOC; un ens integrat en l’organigrama del centre i encarregat de dibuixar el nou horitzó educatiu que ha d’integrar el conjunt d’iniciatives d’innovació que ja es duen a terme des d’Infantil i Primària fins a les etapes post-obligatòries.


Freta Educació Maresme, en els centres de Calella i Mataró, obté el Certificat de Qualitat ISO 9001:2015 per a ESO, Batxillerat, tota la Formació Professional, la Formació Ocupacional i els serveis associats a la Formació Professional.

Es destaca i es reconeix d’aquesta forma el saber fer de la nostra escola , així com la recerca continua de la Qualitat en tots els nostres processos com a mitjà per oferir la major satisfacció als nostres alumnes.