Primària


Què és l’educació primària?

L’educació primària és la primera etapa obligatòria del sistema educatiu. La finalitat d’aquest nivell és proporcionar a tots els nens una educació comuna que faci possible l’adquisició dels elements bàsics culturals, els aprenentatges relatius a l’expressió oral, a la lectura, a l’escriptura i al càlcul aritmètic, així com una progressiva autonomia d’acció en el seu medi.

Condicions d’accés

Independentment de si s’ ha cursat o no l’Educació Infantil, els nens i nenes s’incorporen a l’Educació Primària l’any natural que compleixin sis anys.

Objectiu formatiu de l’Escola Freta

A l’educació primària treballem per contribuir al desenvolupament harmònic de les capacitats i aptituds dels nens i nenes de la nostra escola. Aquest procés parteix d’uns objectius generals molt concrets:

Saber comprendre, expressar-se i raonar de manera apropiada en la llengua catalana, castellana i anglesa.

Saber aplicar a les situacions de la seva vida quotidiana operacions de càlcul i procediments lògics.

Adquirir les habilitats que els permet desenvolupar-se amb autonomia en l’àmbit familiar i social.

Desenvolupar l’esperit crític, apreciant els valors bàsics que regeixen la vida i la convivència humana.

Saber utilitzar els diversos mitjans de representació i expressió artística, desenvolupant la creativitat de cadascun.

Conèixer les característiques fonamentals del seu medi físic, social i cultural, i les possibilitats que els ofereixen, actuant responsablement per la seva conservació.

Valorar la higiene i salut del seu propi cos.

Conèixer i valorar el seu cos a través de l’educació física.

Utilitzar les eines tecnològiques de la informació i la comunicació de forma responsable i al servei de l’educació.

Potenciar les relacions de cooperació entre els companys a través dels treballs en equip.

Àrees curriculars

L’educació primària atén alumnes des dels 6 als 12 anys i està estructurada en tres cicles d’una durada de dos cursos cadascun:

Cicle Inicial (6-8 anys)
Cicle Mitjà (8-10 anys)
Cicle Superior (10-12 anys)

Les àrees d’aquest nivell educatiu tenen un caràcter global i integrador, amb la finalitat d’assolir per part de tots els alumnes els objectius d’etapa i a l’adquisició progressiva de les competències bàsiques pròpies de cada àrea.

Àrea de Llengua i literatura catalana
Àrea de Llengua i literatura castellana
Àrea de Llengua estrangera (anglès)
Àrea de Matemàtiques
Àrea de Coneixement del medi social i cultural
Àrea de Coneixement del medi natural
Àrea d’Educació artística: visual i plàstica i música
Àrea d’Educació en valora socials i cívics
Àrea d’Educació Física

Línia metodològica

En la nostra acció educativa:

Fomentem una metodologia didàctica oberta i flexible adaptada a les característiques del nostre alumnat, per tal d’arribar al màxim de la seva potencialitat intel·lectual i física.

Potenciem l’expressió per mitjà de tots els llenguatges: verbal, plàstic, matemàtic, musical,…
Potenciem de forma significativa la immersió de l’anglès ja des d’Educació Infantil i a tots els nivells de Primària amb hores curriculars i complementàries, i diferents activitats: teatrals, presentació als exàmens oficials de Cambridge University, participació en projectes. internacionals,… Per assolir que els alumnes esdevinguin, al acabar aquesta etapa, trilingües.
Orientem i afavorim el descobriment de les seves capacitats i habilitats atenent a la diversitat dels alumnes.
Potenciem la utilització dels avenços tecnològics al servei de l’educació, preparant als alumnes per l’ús responsable de les tecnologies de la informació i de la comunicació.
Afavorim el treball en equip a tots els nivells amb projectes i treballs cooperatius.
Fomentem l’estimació a les nostres costums i tradicions com a patrimoni cultural de tothom.
Potenciem a través de xerrades de tutories, debats, conferències i altres eines educatives, els valors de respecte i pluralisme propis dels nostres valors democràtics.
Fomentem la relació amb el medi que ens envolta a través d’activitats fora de l’escola com sortides interdisciplinàries a museus, teatres, colònies,…
Fomentem l’activitat física amb activitats escolars i extraescolars esportives.
Potenciem la participació en campanyes i projectes de sensibilització social i solidaritat.

A més a més oferim

Acompanyament individual i col·lectiu als alumnes per part del tutor/a al llarg del curs.
Entrevistes periòdiques amb les famílies.
Programació seqüenciada per àrees i cursos.
Avaluació personal i continua.
Informes trimestrals dels resultats de l’aprenentatge dels seus fills.
Coordinació dels mestres, a nivell de curs i de cicle, per una millor qualitat en la tasca educativa.
Intercanvi permanent entre tutors i especialistes de les diferents àrees per elaborar els informes personals dels alumnes.
Servei de psicopedagogia: orientació, treball de prevenció i reforç.
Activitats complementàries : anglès.
Espai de treball informàtic : GIC (intranet).
Activitats extraescolars :
– Llengua anglesa
– Teatre
– Art creatiu
– Deures guiats
– Reforç acadèmic
– Mecanografia
– Escacs
– Aquagym
– Aeròbic
– Tennis taula
– Iniciació esportiva (tennis, handbol,fútbol…)
– Dansa
– Música
– Multiesport

Instal·lacions i serveis

Aules equipades amb connexió a Internet (projectors, pissarra digital)-
Aula de música.
2 Aules d’informàtica i multimèdia.
Aula mòbil d’informàtica.
Aules de desdoblament i diversitat.
Biblioteca.
Teatre i sala d’actes.
Sala d’audiovisual.
Laboratori de Ciències.
Taller de Tecnologia.
Piscina.
Gimnàs (amb material esportiu divers).
Sala de psicomotricitat.
Patis.
Menjador amb cuina pròpia, amb menús elaborats i revisats  per dietistes-nutricionistes.

Calendari , horari i quotes

Seguint el calendari oficial del Departament d’Educació, els cursos es desenvolupen de setembre a juny, amb un horari setmanal , de dilluns a divendres. De 9 a 13 hores i de 15 a 17 hores.

Les activitats extraescolars es realitzen de 17 a 18 hores de la tarda.

La quota escolar és de 192,60€/ mes ( de setembre a juny)

Menjador fixe : 9,30€ ( de dilluns a divendres)

Menjador esporàdic: 11,70€

Activitats extraescolars 1 hora: 18,50€ (1 activitat x 4 hores al mes)

Activitats extraescolars 1’15hora: 22,10€ 1 activitat x 4 hores al mes)

Piscina horari lectiu: 19,60€

Piscina extraescolars 1 hora: 28,40€

Piscina extraescolars 1’15 hora: 32€

Acollida matinal fixe: 36€ / mes

Acollida matinal esporàdic: 3,60€ / dia

Consulta aquí les activitats extraescolars Infantil i Primària 2022-2023