Cicles Formatius de Grau Mitjà

Els nostres Cicles Formatius de Grau Mitjà:

Cures auxiliars d’infermeria (De dilluns a divendres de 15:15h a 21:15h)


1r Atenció a les persones en situació de dependència (De dilluns a divendres de 15:15h a 20:20h)

2n Atenció a les persones en situació de dependència (De dilluns a divendres de 15:15h a 20:20h)


La formació professional capacita per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

S’organitza en cicles formatius de grau mitjà o de grau superior.

Els cicles s’agrupen en famílies professionals i tenen una durada variable: n’hi ha de 2.000, 1.700, 1.400 i 1.300 hores. Una part d’aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra part a la formació pràctica en centres de treball. Un cicle formatiu de 1.300 o de 1.400 hores correspon a un curs acadèmic, mentre que un cicle de 1.700 o de 2.000 hores correspon a dos cursos acadèmics.

Amb la superació d’un cicle formatiu de grau mitjà s’obté el títol de tècnic i amb la superació d’un de grau superior, el de tècnic superior.

Accés als cicles formatius de grau mitjà

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • –tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria
 • –tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • –haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
 • –haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • –tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • –haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • –haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • –tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l’any en què es fa la prova.

Les persones que superen el cicle formatiu de grau mitjà obtenen un títol de tècnic, que els permet accedir:

 • –al batxillerat,
 • –a un cicle de grau superior del mateix itinerari del cicle de grau mitjà,
 • –al món laboral.

Més informació

http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/

http://xtec.gencat.cat/ca/