Cicles Formatius de Grau Superior

Els nostres Cicles Formatius de Grau Superior:

 • Educació Infantil ( De dilluns a divendres de 16:15h a 21:15h)

 • Higiene Bucodental matí ( De dilluns a divendres  8:00h a 14:30h)
 • Higiene Bucodental tarda ( De dilluns a divendres  15:15h a 21:15h)

 • Ensenyament i animació socioesportiva ( De dilluns a divendres de 8:30h a 13:30h)

 • Laboratori Clínic i Biomèdic ( De dilluns a divendres de 15:15h a 20:20h)

La formació professional capacita per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

S’organitza en cicles formatius de grau mitjà o de grau superior.

Els cicles s’agrupen en famílies professionals i tenen una durada variable: n’hi ha de 2.000, 1.700, 1.400 i 1.300 hores. Una part d’aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra part a la formació pràctica en centres de treball. Un cicle formatiu de 1.300 o de 1.400 hores correspon a un curs acadèmic, mentre que un cicle de 1.700 o de 2.000 hores correspon a dos cursos acadèmics.

Amb la superació d’un cicle formatiu de grau mitjà s’obté el títol de tècnic i amb la superació d’un de grau superior, el de tècnic superior.      

Accés als cicles formatius de grau superior

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • –tenir el títol de batxillerat,
 • –tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista,
 • –haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • –haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • –haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior (CAS),
 • –tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent,
 • –haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

També s’hi pot accedir amb el títol de tècnic del mateix itinerari del cicle que es vol cursar.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Les persones que superen un cicle formatiu de grau superior obtenen el títol de tècnic superior, que els permet accedir:

 • –a qualsevol estudi universitari oficial de grau o
 • –al món laboral.

Més informació

http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/

http://xtec.gencat.cat/ca/